ماده ۸۷ قانون نظام صنفی ایران

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه می باشد.

تبصره: چگونگی صدور مجوز و نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تایید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تازیخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت و معدن برسد.